[1]
Tài, V.V., Thoại, N.H., Cương, L.T.K., Trang, P.N.N., Khánh, T.X. và Từ, T.Đ. 2022. Thuật toán di truyền trong phân tích chùm cho dữ liệu rời rạc và ứng dụng cho nhận dạng ảnh. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 107-114. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.070.