[1]
Phương, V.T.T., Phúc, N.T.H., Quang, Đ.M. và Quân, Đ.M. 2022. Đánh giá của các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành sư phạm sinh học (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8 2022), 97-108. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.156.