[1]
Tiên, N.T.K., Tuấn, D.A. và Quang, Đ.M. 2022. Thuận lợi và khó khăn trong việc học trực tuyến của học sinh ở một số trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8 2022), 91-96. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.155.