[1]
Oanh, N.T.P., Tài, V.P., Mẫn, N.N., Trường, B.D.T., Dương, L. T.T. và Tro, Đ.T.K. 2022. Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phân hủy benzene, toluene và xylene của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 4 (tháng 8 2022), 55-61. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.163.