[1]
Hồ, H.T.T., Thuận, P.Đ., Nhương, L.V., Thâm, T.C., Toàn, N.Đ., Mỵ, N.T.T. và Phúc, N.T.N. 2022. Thực trạng và giải pháp cho dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở ở tỉnh Cà Mau, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8 2022), 76-83. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.153.