[1]
Như, N.T.N. và Dược, P.T. 2022. Các loại đặt chỉnh của bài toán quy hoạch hai mức. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8 2022), 10-18. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.146.