[1]
Tỷ, T.V., Tiến, P.H., Thịnh, L.V., Hồng, H.T.C., Thắng, C.N., Duy, Đ.V., An, N.T., Anh, L.Q. và Liêm, N.T. 2022. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông: Trường hợp nghiên cứu tại đoạn sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, 5 (tháng 10 2022), 14-21. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.229.