[1]
Hoa, P.T.T. và Hạnh, P.M. 2022. Đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022). DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.237.