[1]
Khương, M. N., Duyên, Đ.T.N.K. và Yến, N.T.H. 2022. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tác động đến sự hài lòng và trung thành của nhân viên: bằng chứng thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 4 (tháng 8 2022), 223-234. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.181.