[1]
Thư, N.T.A. 2022. Nhận thức của sinh viên về tác động của việc làm thêm đối với các hoạt động học tập và sinh hoạt: Trường hợp của sinh viên ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-10. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.074.