[1]
Hạnh, N.T.H. 2021. Thơ Đường Xa của Nguyễn Duy - Đi xa và nhìn về. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 57, 2 (tháng 4 2021), 204-210. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.055.