[1]
Trung, Đ.Q., Hằng, N.T.T., Ngọc, P.B., Vân, Đ.M., Hằng, T.T. và Anh, L.T. 2021. Nghiên cứu in vitro các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nầm Alternaria alternata gây bệnh thối ngọn cành trên cây thanh long (Hylocereus spp.). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 57, 2 (tháng 4 2021), 115-120. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.044.