[1]
Chương, L.H., Lộc, T.P., Kim, L.M. và Tuyền, D.T. 2021. Định lý giới hạn trung tâm trong mô hình trò chơi công bằng. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 57, 2 (tháng 4 2021), 39-43. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.035.