[1]
Ái, T.T. 2004. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘ I: NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 1 (tháng 5 2004), 214-220.