[1]
Khanh, Đ.V. 2004. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ISO HAY EFQM?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 1 (tháng 5 2004), 172-178.