Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của các mức bổ sung dinh dưỡng lên sự sinh trưởng, hiệu suất và đặc tính gel agar của rong câu chỉ (gracilaria tenuistipitata) ở điều kiện thí nghiệm Tải xuống Tải PDF