Quay lại chi tiết bài viết Đánh giá hiệu quả vi khuẩn hòa tan kali lên sinh trưởng và năng suất cải bó xôi (Spinacia oleracea L.) và một số đặc tính đất ở điều kiện nhà lưới Tải xuống Tải PDF