Quay lại chi tiết bài viết Thực nghiệm đánh giá YOLOX cho bài toán phát hiện đối tượng tài liệu Tải xuống Tải PDF