Quay lại chi tiết bài viết Tổng hợp vật liệu nano Fe3O4@SiO2 chức năng hóa bề mặt với chitosan Tải xuống Tải PDF