Quay lại chi tiết bài viết VẤN ĐỀ HÒA HỢP THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO ĐBSCL KẾT QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TỰ DO HÓA THỊ TRƯỜNG LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM Tải xuống Tải PDF