Quay lại chi tiết bài viết QUY LUẬT DI TRUYỀN GLUTELIN TRONG HẠT LÚA TRỒNG (ORYZA SATIVA L.) Tải xuống Tải PDF