Quay lại chi tiết bài viết Một số trung tâm buôn bán lúa gạo ở Nam Kì thời Pháp thuộc Tải xuống Tải PDF